Kalkulus

Overview of Kalkulus

 • Kalkulusi (Latinisht (Calculus): gur, një gur i vogël përdorur për numërim) është një disiplinë në matematikë e përqëndruar në limitet, funksionet, derivatet, integralet, seritë e pafundme, funksionet me disa ndryshore, funksionet vektorialë, maksimumet dhe minimumet e funksioneve në bashkësi të mbyllura, integralet vijëpërkulur dhe integralet sipërfaqsorë, etj.
 • Kalkulus multivariabels (juga dikenal sebagai “Kalkulus multivariat”; bahasa Inggris: multivariate calculus atau multivariable calculus) adalah ekstensi atau perluasan dari kalkulus dengan satu variabel menjadi kalkulus dengan lebih dari satu variabel, yaitu: Diferensiasi dan integrasi fungsi-fungsi yang melibatkan banyak variabel, bukan hanya satu.
 • Kalkulusi është një portë hyrëse tek kurse të tjera më të avancuara në matematikë si Ekuacionet Diferenciale, Analiza Matematike, Analiza Numerike, Gjeometria Algjebrike, etj, por edhe tek kurset e para të Statistikës, Fizikës, Inxhinierisë, Biostatistikës, etj.
 • Kalkulus vektor mempelajari berbagai operator diferensial yang ditentukan pada bidang skalar atau vektor, yang biasanya dinyatakan dalam operator del (

  {\displaystyle \nabla }

  ), juga dikenal sebagai “nabla”.

 • Kalkulus Vektor (Bahasa Inggris: Vector Calculus) (atau sering disebut Analisis Vektor) dalam matematika adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari analisis riil dari vektor dalam dua atau lebih dimensi.
 • Kalkulus offers a long-term and perfectly balanced passive income for stakers and masternodes holders that contribute to maintaining the KLKS blockchain keeping it a fast, stable and secured network.
 • Kalkulusi është studimi i ndryshimit, në të njëjtën mënyrë që gjeometria është studimi i formës dhe algjebra studimi i operacioneve dhe zbatimi i tyre për zgjidhjen e ekuacioneve.
 • Kalkulusi ka aplikime të shumta në shkencë, ekonomi, dhe inxhinieri dhe mund të zgjidhë shumë probleme për të cilat vetëm algjebra është e pamjaftueshme.
 • Kalkulus er en innføringsbok i matematikk for universiteter og høyskoler, og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregående skole.
 • Kalkulus matriks umum digunakan dalam statistika dan rekayasa, sedangkan notasi indeks tensor lebih disukai dalam fisika.
 • Blockchain

  Network

  A decentralized system of masternodes contribute on securing Kalkulus network rewarding stakers with regular and balanced payouts through the SeeSaw Rewards Mechanism.

  Transactions

  Kalkulus just entered the second stage oF his life-cycle and want to represent as a long-term project for investors, traders or just cryptocurrency lovers.Leveraging an open source and peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks, Kalkulus is a solid community-centric project and provides anonymous and fast transactions in a stable and well designed economic model.

  History of Kalkulus